Massage Information

MASSAGE
The hotel offers Comfortable massage with ancient style ,professional massage such as a low massage ancient massage oils, and more items that make you feel relaxed after work.
ທາງໂຮງແຮມພວກເຮົາມີ ນວດແຜນບູຮານ ແບບຕົ້້້ນສະບັບຈາກມືອາຊີບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນວດແຜນບູຮານ ນວດນໍ້າມັນ ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍ ລາຍການ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ຫຼື ຜ່ອນຄາຍ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກງານ, ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າມາສໍາຜັດ ກັບຫ້ອງນວດ ຂອງພວກເຮົາໄດ້.

ແຈ້ງລາຄານວດແຜນບູຮານ
ນວດໂຕ
/Body Massage/ 按摩

1 ຊົ່ວໂມງ/Hrs = 70,000K.
ໝາຍເຫດ/Remark:
90 ນາທີ/Min = 100,000K

ນວດຕີນ
/Foot Massage/ 足部按摩

1 ຊົ່ວໂມງ/Hrs = 70,000K.
ໝາຍເຫດ/Remark:
90 ນາທີ/Min = 100,000K

ນວດປະຄົບສະໝູນໄພ

/Herb Massage/ 草药按摩

1 ຄັ້ງ/Per Time = 100,000K.


ນວດບ່າໄຫຼ່

/Shoulder Massage/ 肩部按摩

1 ຊົ່ວໂມງ/Hrs = 70,000K.
ໝາຍເຫດ/Remark:
90 ນາທີ/Min = 100,000K

ນວດອາໂຣມາ
/Aroma Massage/ 消息

ຊົ່ວໂມງ/Hrs = 100,000K.


ຂັດຜິວສະໝູນໄພ
/Herb body Massage/ 草药按磨

1 ຄັ້ງ/Per Time = 80,000K.


ໝາຍເຫດ:
  • ນວດແຜນບູຮານຄົບ 10 ຄັ້ງ ແຖມຟຣີ 1 ຄັ້ງ.
  • ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມລະບຽບຂອງໂຮມແຮມກຳນົດ.
  • ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 06/07/2016 ເປັນຕົ້ນໄປ.